ŻYCZENIA NASZYCH NAGRODZONYCH

D - Dobrych

R - Rodzinnych

E - Empatycznych

W - Wesołych

N - Niezapomnianych

E - Epickich

X - XMAS 24.12

ŻYCZY KLIENTOM

DREWNEX24

Kochani Klienci Drewnex 

Niech ciepło płynące z drewna Drewnex ogrzewa Państwa

domy i serca podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Niech moc miłości, pięknych chwil przy stole wigilijnym będzie czasem zadumy.

Zdrowia, pomyślności, spełniania marzeń i sukcesów zawodowych życzymy Państwu

Jak obyczaj stary głosi
Według ojców naszych wiary,
Pragnę złożyć Wam życzenia
W dniu Bożego Narodzenia.
Niech ta gwiazdka betlejemska,
Która świeci dziś o zmroku,
Doprowadzi Was szczęśliwie
Do spotkania w Nowym Roku.

Od leśnika się zaczyna,
Później drwal już drzewo ścina,
I kierowca tirem jedzie,
Do Piecowic szybko wiezie.
Dział handlowy szybko klika,
Z placu migiem drewno znika,
Dalej kurier bystro jedzie,
Przed Świętami je rozwiezie.
Przy wieczerzy wielu gości,
Niech w te Święta Wam zagości,
Radość, miłość, ucztowanie,
Przy Wigilijnym stole radosne kolędowanie!

Kochani Klienci Drewnex
Jak na Święta przystało
moc życzeń od wszystkich niech wam się sypało.
By wam ceny pasowały
i w @drewnex24.pl z chęcią całe rodziny drewno kupowały.
Byście zawsze zdrowi byli
i w kominku cały czas ogień palili.
Niech ta iskra co ciepło wam daje
wszystkim nam w te Święta najskrytszych marzeń moc na spełnianie da.

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
Żyje własnym pięknem a także obdaruje szczęściem. Niech tegoroczne Święta przyniosą wiele radości,
Niech smutek odejdzie w niepamięć.
A kariera rozwija się żwawo,
Niech wzrasta satysfakcja z pracy.
Niech Narodziny Chrystusa będą dodatkowo sposobnością do wprowadzenia zmian na lepsze

Szczęścia, co radość daje,
miłości, co niesie pokój,
zdrowia, co rodzi wytrwałość,
wiary, co nadzieję prowadzi,
dni wypełnionych do końca,
nowych wschodów słońca.
A pomyślność nie opuszcza Was przez każdy dzień Nowego Roku.

Niech na Boże Narodzenie
Spadnie z nieba oświecenie 

Niechaj się firma prężnie rozwija,
Niech wstrętny kryzys szefa omija,
Worek prezentów Mikołaj już niesie,
Pozostań grzeczny więc drogi Prezesie

Drodzy klienci Drewnex24

Życzę Wam nadziei,

własnego skrawka nieba,

zadumy nad płomieniem świecy,

filiżanki dobrej, pachnącej kawy,

piękna poezji, muzyki,

pogodnych świąt zimowych,

odpoczynku, zwolnienia oddechu,

nabrania dystansu do tego co wokół,

chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem i wspomnieniami.

Wesołych Świąt!

Szczerze z serca życzę

W te święta życzę wszystkim,

Aby w tym szczególnym czasie

Mogli dać ciepło swoim bliskim

A także poczuli je w swoich domach.

Oto lista Nagrodzonych;

izaadamewa@gmail.com 

Violetta Esz

miilenao

eduda@paradyz.com.pl

Agnieszka Marynowicz-Duda

Wojciech Łyszkowski 

garden_gerls_to_ja 

milixxdian 

weronika__mania 

ksuwa128

Zadanie konkursowe polega na:
a) napisz oryginalne życzenia świąteczne kierowane do Klientów firmy Drewnex
b) życzenia mogą być w formie pisanej oraz graficznej, zdjęcia
c) opublikowanie życzeń w za pomocą dostępnej na Facebooku funkcjonalności „Komentarz” pod opublikowanym na Stronie na Facebooku Zadaniem Konkursowym i/lub opublikowanie życzeń na swoim koncie na Instagramie (w trybie publicznym) pod hasztagiem #życzeniaświątecznedlaKlientówfirmyDrewnex oznaczeniem profilu @drewnex24 i/lub wysłaniu zdjęcia wraz z opisem na adres e-mail Organizatora: drewnex24@gmail.com
Konkurs rozpoczyna się dnia 12.12.2021r. o godz. 8:00 i kończy się dnia 19.12.2021 r. o godz. 23:59
Życzymy Wam dobrej zabawy i powodzenia!

Świąteczny konkurs firmy Drewnex24.pl

REGULAMIN KONKURSU „„ ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA'”  
z 10 grudnia  2021 roku
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „ ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA'”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Agata Jaskulska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Jaskulska DREWNEX, ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice, posiadający numer REGON: 250715923, numer NIP: 6221947818, zwana dalej „Organizatorem”. 
2. Konkurs jest przeprowadzany na stronie internetowej Organizatora dostępnej w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.drewnex24.pl/blog (dalej: „Strona Internetowa”), na stronie na Facebooku – serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/drewnex24/ (dalej: „Strona na Facebooku”), na Instagramie - serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://instagram.com/drewnex24.pl?utm_medium=copy_link (dalej: „Strona na Instagramie”). 
3. Strona na Facebooku prowadzona jest na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL: https://www.facebook.com/page_guidelines.php). Strona na Instagramie prowadzona jest na podstawie regulaminu Instagrama (URL: https://help.instagram.com/478745558852511). 
4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”), serwisem Instagram dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.instagram.com (dalej: „Instagram”) ani z nimi związany. 
5. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego). 
6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez Uczestnika są informacjami udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § 5, a nie Facebookowi.
Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresami URL:https://www.drewnex24.pl/blog https://www.facebook.com/drewnex24/ i https://instagram.com/drewnex24.pl?utm_medium=copy_link, a hiperłącze do niego jest publikowane przy informacji konkursowej, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.
9. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego. 
10. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową”, "loterią fantową”, "zakładem wzajemnym” ani "loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 847).
§ 2
UCZESTNICY
1. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i  bezpłatny. 
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:
 • jest osobą niepełnoletnią reprezentowaną przez opiekuna prawnego osobę pełnoletnią
 • jest osobą pełnoletnią
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku– zgodnie z regulaminem Facebook’a (URL: https://www.facebook.com/legal/terms) i/lub na Instagramie – zgodnie z regulaminem Instagrama (URL: https://help.instagram.com/478745558852511) (dalej: „Profil”);
 • spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.
§ 3
TERMIN I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.12.2021r. o godz. 8h00 i kończy się dnia 19.12.2021 r. o godz. 23:59, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Zadanie konkursowe określone w ust. 3 poniżej. Konkurs zostanie ogłoszony poprzez opublikowanie informacji na Stronie Internetowej, opublikowanie postu na Stronie na Facebooku przy użyciu funkcjonalności „Status” oraz opublikowanie wpisu na Stronie na Instagramie.
2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie Podstawowym są łącznie: wykonanie Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3; zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu  i zaakceptowanie go.
    
3. Zadanie konkursowe polega na:
a) napisz oryginalne życzenia świąteczne kierowane do Klientów firmy Drewnex 
b) życzenia mogą być w formie pisanej  oraz graficznej, zdjęcia 
c) opublikowanie życzeń w za pomocą dostępnej na Facebooku funkcjonalności „Komentarz” pod opublikowanym na Stronie na Facebooku Zadaniem Konkursowym i/lub opublikowanie życzeń na swoim koncie na Instagramie (w trybie publicznym) pod hasztagiem #życzeniaświątecznedlaKlientówfirmyDrewnex oznaczeniem profilu @drewnex24 i/lub wysłaniu zdjęcia wraz z opisem na adres e-mail Organizatora: drewnex24@gmail.com Dostarczanie przez Uczestnika w Zadaniu konkursowym treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym prawa osób trzecich jest zakazane. 
    
4.Opublikowanie i/lub wysłanie do Organizatora przez Uczestnika zdjęcia w ramach wykonania Zadania konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie zdjęcia, o którym mowa w ust. 6 lit. a, na Stronie Internetowej, Stronie na Facebooku i Stronie na Instagramie w czasie trwania Konkursu.
Opublikowanie i/lub wysłanie do Organizatora przez Uczestnika zdjęcia w ramach wykonania Zadania konkursowego zdjęcia zgodnie z ust. 6  jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tego zdjęcia i/lub że Uczestnikowi przysługuje do niego (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż zdjęcie nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z  rozpowszechnianiem jej  wizerunku, jest wolne od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec  osób trzecich z tytułu eksploatacji zdjęcia na polach eksploatacji wymienionych w ust. 12. Publikując i/lub wysyłając do Organizatora zdjęcie, każdy Uczestnik godzi się również i oświadcza, że zdjęcie będzie zamieszczone na Stronie Internetowej, Stronie na Facebooku i Stronie na Instagramie bez  ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie związanym z organizacją Konkursu.  
5. Publikując i/lub wysyłając do Organizatora zdjęcie, tekst, grafikę Uczestnik godzi się i oświadcza, że w przypadku otrzymania Nagrody (§ 4 Regulaminu) w zamian za tę Nagrodę  przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa  autorskie do zdjęcia oraz utrwalonego na tym zdjęciu wizerunku Uczestnika. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci komputerowej Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie treści w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w  reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera. Powyższe  zostanie  potwierdzone w pisemnym oświadczeniu Laureata podpisanym przy czynności protokolarnego odbioru Nagrody w Konkursie, o którym mowa w § 4 Regulaminu. Uczestnik wyraża  również zgodę na wykorzystanie tekstu, grafiki, zdjęcia do tworzenia utworów zależnych (modyfikacje i  przekształcenia). Organizator nabywa te prawa z chwilą wydania Uczestnikowi Nagrody (§ 4  Regulaminu) na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie ze zdjęcia na każdym odrębnym polu eksploatacji.
 6. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie  tekstu, grafiki, zdjęcia  w materiałach marketingowych Organizatora, w szczególności Uczestnik wyraża zgodę na włączenie zdjęcia do innego utworu (np. spotu reklamowego, reklamy, gazetki) oraz na dodanie do zdjęcia elementów marketingowych Organizatora.
7.  Organizator ma prawo do usunięcia  treści Zadania konkursowego albo uniemożliwienia dostępu do treści Zadania konkursowego (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook): w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze lub związanej z nią działalności; w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora lub innych podmiotów z nim związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego; z względów bezpieczeństwa, o ile jest to uzasadnione i wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Organizator ma prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy podejmują działania sprzeczne z prawem lub  Regulaminem oraz regulaminami Facebooka i/lub Instagrama, w  szczególności Uczestników, którzy: podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka lub Instagrama; podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich; tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram w celu uniknięcia weryfikacji wieku; nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.
9. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ust. 7 i 8, bezzwłocznie prześle informację o usunięciu treści Zadania konkursowego albo uniemożliwieniu dostępu do treści Zadania  konkursowego do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na  profilu Facebook, wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną na adres, z którego Uczestnik wysłał Zadanie konkursowe do Organizatora, jak również bezzwłocznie prześle informację o wyłączeniu z Konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook, wiadomości prywatnej na profilu Instagram, wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną na adres, z którego Uczestnik wysłał Zadanie konkursowe do Organizatora. 
§ 4
NAGRODY i LAUREACI

 1. Nagrodami w Konkursie(dalej: Nagroda) są:
 • 10 koszy  wiklinowych wypełniony produktami spożywczymi każdy o wartości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych)
 1. Zadania konkursowe zostaną poddane ocenie przez Komisję konkursową (dalej: Komisja) w składzie 3-osobowym powołaną przez Organizatora. 
 2. Nagrodą w Konkursu zostanie wyróżnionych 10 osób zwycięskich Uczestników (dalej: Laureaci), których Zadania konkursowe zostaną uznane przez Komisję konkursową za najlepsze pod względem atrakcyjności, estetyki, oryginalności, unikatowości, ciekawości, stylu i kreatywnego podejścia do tematyki Konkursu.  
 3. Wyłanianie Laureatów będzie się w dniu 20.12.2021 r. do godz. 9h00
 4. Łącznie w Konkursie zostanie wyłonionych 10 Laureatów.
 5. Uczestnik może zostać wyłoniony jako Laureat wyłącznie 1 (jeden) raz w czasie trwania Konkursu. 
 6. Każdemu Laureatowi przysługuje tyko 1 (jedna) Nagroda.
 7. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny.
 8. Nagrodę otrzymuje Laureat, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli przed odbiorem Nagrody nastąpiły okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 7 i 8 Regulaminu i w § 7 ust. 4 Regulaminu, wówczas ponownie odpowiednio stosuje się procedurę określoną w ust. 5.  
 9. Nie ma możliwości przekazania nagrody innej osobie niż Laureat.
 10. Informacje o Laureatach, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska lub pseudonimu (§ 5 ust. 4 Regulaminu), zostaną opublikowana przez Organizatora na Stronie Internetowej, Stronie na Facebooku i Stronie na Instagramie w dni określone w ust. 4. Laureaci są zobowiązani w terminie 14 dni od publikacji powyższej informacji do skontaktowania się z Organizatorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail Organizatora: drewnex24@gmail.com   lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice, w której to wiadomości Laureat poda swoje dane celem identyfikacji i które są niezbędne do odbioru nagrody tj.:
 • imię i nazwisko, 
 • typ, seria i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz fakt ukończenia 18. roku życia, 
 • nr PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail, 
 • nr telefonu kontaktowy,
 • oświadczenie o treści „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Organizatora z przeznaczeniem do wykorzystania tych danych w celach potrzebnych do odebrania przeze mnie Nagrody/Nagrody Głównej w Konkursie. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu. Zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych we wcześniejszym zakresie.”
Przekazanie przez Laureata swojego numeru telefonu oraz adresu  e-mail jest niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Laureatem w  celu wydania Nagrody/Nagrody Głównej. Dane te nie będą  wykorzystywane w innych celach. 
Przekazanie Organizatorowi danych, o których mowa w ust. 11 nie  jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne celem dokonania odbioru  nagrody w sposób określony w ust. 18 i 19. Niepodanie danych  lub podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą przez  Laureata prawa do Nagrody
12. Informacja o Laureatach, którym została przyznana Nagroda  zostanie opublikowana przez Organizatora na Stronie  Internetowej, Stronie na Facebooku i Stronie na Instagramie w  dniu  20.12.2021 r. o godz. 9h00. Nagrody, o których mowa w ust.  1 zostaną wydane Laureatom z zachowaniem obowiązujących  przepisów prawa podatkowego. Nagroda wydana zostanie  uwzględniając przepisy skarbowe . Pula nagród nie przekracza  kwoty 760 zł i tematyka konkursu jest artystyczna. Nie podlega  więc  potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób  fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody  i nie jest  odprowadzona  do właściwego urzędu skarbowego przez  Organizatora. 
13. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adresy wskazane przez  Laureatów lub Laureaci, jeżeli przekażą taką informację  Organizatorowi, będą mogli odebrać Nagrodę pod adresem  Organizatora: ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice. Wydanie  Nagrody nastąpi na podstawie protokołu odbioru a w przypadku  dostarczeniu przez kuriera  potwierdzeniem jest podpis odbiór  przesyłki. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureata w  terminie 14 dni własność Nagrody przechodzi na rzecz  Organizatora. 
14.
Każdy Laureat przed wydaniem mu Nagrody zostanie poproszony  o złożenie następującego oświadczenia o treści „Oświadczam, że  przenoszę na Agatę Jaskulską prowadzącą działalność  gospodarczą pod firmą Agata Jaskulska DREWNEX bez  ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe  prawa autorskie do zdjęcia oraz utrwalonego na tym zdjęciu  mojego wizerunku. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na  następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie  dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym w tym w  szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu  magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz  wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii rozpowszechnianie, w szczególności w sieci komputerowej  Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez  względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,  publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie  oraz nadawanie, reemitowanie, używanie treści w różnych  formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i  promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych,  optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie zdjęcia w taki  sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie  przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera.  Zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych jest  dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich  poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym  momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem  przetwarzania danych we wcześniejszym zakresie. Przysługuje mi  także prawo wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec  przetwarzania moich danych osobowych w celach  marketingowych. Skutkiem wniesienia przeze mnie sprzeciwu  będzie zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych w  celach marketingowych.”
§ 5
DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Agata Jaskulska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Jaskulska DREWNEX, ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice, posiadający numer REGON: 250715923, numer NIP: 6221947818.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) i ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 3. Z organizatorem można skontaktować się za pomocą:
  • poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice,
  • poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: drewnex24@gmail.com.
 1. W ramach Konkursu Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, typ, seria i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz fakt ukończenia 18. roku życia, nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu kontaktowy oraz zdjęcie z wizerunkiem.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym także niezbędne na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz wizerunku Laureata, wydania Nagrody i Nagrody Głównej, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane podstawy prawne: 
  • w celu uczestnictwa w Konkursie i realizacji jego warunków (podstawa art. 6.1.a RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Organizatora jako administratora danych osobowych)
  • w wewnętrznych celach administracyjnych, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Organizatora jako administratora danych osobowych),
  • w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych uczestnictwem Uczestnika w organizowanym Konkursie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Organizatora jako administratora danych osobowych)
  • w celu archiwalnym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Organizatora jako administratora danych osobowych),
  • w celu przedstawienia przez Organizatora produktów oferowanych w ramach  marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do potencjalnych potrzeb, a  także przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną (podstawa art. 6.1.a RODO – dobrowolna zgoda, o ile zostanie wyrażona).
 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu oraz po jego upływie w celów rozpatrywania reklamacji Uczestników i zgłoszonych roszczeń – przez okres 10 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z realizowanego Konkursu. Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu odwołania zgody. 
 2. W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, które Organizator realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – można tego dokonać elektronicznie (mailowo) lub papierowo. W takim przypadku Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe Uczestnika, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Uczestnika istnieją dla Organizatora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Uczestnika, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, jak również podwykonawcom Organizatora (podmioty przetwarzające) z zakresu obsługi prawnej, księgowej i informatycznej.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Uczestnikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia do Organizatora sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w każdej chwili. Wniesienie sprzeciwu przez Uczestnika skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych.
 6. W stosunku do Organizatora Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Uczestnik zgłaszając swój  udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego imienia i nazwiska lub pseudonimu (jeśli się takim posługuje w swoim Profilu)  oraz zdjęcia z wizerunkiem na Stronie Internetowej, Stronie na Facebooku i Stronie na Instagramie w zakresie związanym z organizacją Konkursu. Treść powyższej zgody jest następująca: 
„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz zdjęcia z wizerunkiem na  stronie internetowej dostępnej w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.drewnex24.pl/blog, na stronie na Facebooku – serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/drewnex24/, na Instagramie - serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.instagram.com/drewnex24/ przez Organizatora lub inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji konkursu „„ ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA ”, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją ww. konkursu, w tym opublikowania informacji o Laureacie, wydania Nagrody oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. Zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych we wcześniejszym zakresie.”.
 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 12 niniejszego Regulaminu, Uczestnik godzi się i oświadcza, że w przypadku otrzymania Nagrody (§ 4 Regulaminu) w zamian za tę Nagrodę przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia oraz utrwalonego na tym zdjęciu wizerunku Uczestnika. Treść powyższego zezwolenia jest następująca:
„Oświadczam, że przenoszę na Agatę Jaskulską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agata Jaskulska DREWNEX bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia oraz utrwalonego na tym zdjęciu mojego wizerunku. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci komputerowej Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie treści w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera. Zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych we wcześniejszym zakresie. Przysługuje mi także prawo wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych. Skutkiem wniesienia przeze mnie sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.”.
§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Uczestnik ma prawo zgłoszenia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu określonego w § 3 ust. 1 Regulaminu. Datę zgłoszenia reklamacji jest data jej wpływu do Organizatora na adres: Agata Jaskulska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Jaskulska DREWNEX, ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice .
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać następujące dane: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego oraz wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego i opis okoliczności uzasadniających reklamację, a także oświadczenie reklamującego o następującej treści:
  „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych zgłoszeniu reklamacyjnym przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) w celach potrzebnych do rozpatrzenia mojego zgłoszenia reklamacyjnego oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. Zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych we wcześniejszym zakresie.”.
 1. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w ust. 1 z dopiskiem na kopercie: Konkurs „ ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA'” REKLAMACJA.
 2. Organizator rozpoznaje zgłoszone zgodnie z ust. 1 i 2 reklamacje w terminie 21 dni od daty ich otrzymania. Osoba zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu za pośrednictwem listu poleconego wysłanego w powyższym terminie.
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w sieci Internet pod adresami URL: http://www.drewnex24.pl/bloghttps://www.facebook.com/drewnex24/ i https://www.instagram.com/drewnex24.
 2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Zastrzega się, że uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenieść na inne osoby.
 4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz skutkuje utratą prawa do Nagrody, choćby Uczestnik spełnił inne warunki przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku trwania stanu klęski żywiołowej i/lub pandemii lub termin realizacji oraz miejsce realizacji Nagrody Głównej może ulec zmianie, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.12.2021
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY
Konkurs „„ ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA'”,
.......... [miejsce] w dniu …………..
Strona przekazująca:   
Agata Jaskulska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Jaskulska DREWNEX 
ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice, posiadający numer REGON: 250715923, numer NIP: 6221947818 
Strona odbierająca - laureat:
……………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko
……………………………………………………….……………………
adres zamieszkania
…………………………………………………………………………….
numer PESEL i dowód osobisty
……………………………………………………………………………
telefon kontaktowy
Organizator przekazuje, a Laureat niniejszym kwituje odbiór nagrody w postaci kosza z produktami.
OŚWIADCZENIE osoby dokonującej odbioru nagrody:
Niniejszym oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki Konkursu organizowanego przez Agatę Jaskulską prowadzącą gospodarczą pod firmą Agata Jaskulska DREWNEX.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz zdjęcia z wizerunkiem na  stronie internetowej dostępnej w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.drewnex24.pl/blog, na stronie na Facebooku – serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/drewnex24/, na Instagramie - serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.instagram.com/drewnex24/ przez Organizatora lub inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji konkursu „„ ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA'”,”, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją ww. konkursu, w tym opublikowania informacji o Laureacie, wydania Nagrody/Nagrody Głównej oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. Zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych we wcześniejszym zakresie.”.
Oświadczam, że przenoszę na Agatę Jaskulską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agata Jaskulska DREWNEX bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia oraz utrwalonego na tym zdjęciu mojego wizerunku. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci komputerowej Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie treści w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera. Zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych we wcześniejszym zakresie. Przysługuje mi także prawo wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych. Skutkiem wniesienia przeze mnie sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.
Miejscowość, data ...................................................................................
..............................................                                            .............................................
Czytelny podpis - Laureat                                            Czytelny podpis – Organizator