KONKURS DREWNEXU „ZRÓB SIĘ NA DRWALA”

Przyjdź na Dni Gminy Długołęka do Parku Szczodre i zgarnij nagrody!

Święto gminy już w najbliższy weekend.

Warto zastanowić się nad przebraniem i sięgnąć do szafy, bo w trakcie imprezy zostanie rozstrzygnięty konkurs firmy Drewnex

– głównego sponsora DNI GMINY DŁUGOŁĘKA 2023 na najlepszą kreację a’la DRWAL. 

Konkurs

CO BĘDZIE „W CENIE?” 

Typowy ubiór drwala to zazwyczaj funkcjonalny i wytrzymały strój, odpowiednio dostosowany do pracy na świeżym powietrzu.

Jego główne atrybuty to: 

- koszula flanelowa o kratkowym wzorze, doskonale nadaje się do pracy w lesie.

- spodnie z grubego materiału. Drwale często noszą spodnie wykonane z mocnego, wytrzymałego materiału, np. dżins.

Te spodnie są odporne na rozdarcia i chronią przed zranieniami podczas pracy z narzędziami.

- buty ochronne: Drwale potrzebują solidnych butów ochronnych, które zapewnią im bezpieczeństwo podczas pracy. 

- ochrona na głowę: W celu ochrony przed gałęziami i spadającymi przedmiotami, drwale często noszą kaski lub czapki z daszkiem. 

- rękawice: Drwale używają narzędzi ręcznych, takich jak siekiery czy piły, dlatego ważne jest noszenie odpowiednich rękawic. 

Ale przecież nie musisz ubierać na siebie tego wszystkiego na raz.

Liczymy na Twoją kreatywność!

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE!

Osoby, które zadbają o swoje przebranie a’la drwal, chcąc zgłosić swój udział w konkursie powinny zrobić sobie zdjęcie w stroju drwala i opublikować w mediach społecznościowych z hasztagiem #zrobsienadrwalazdrewnexem. 

Wśród autorów kreacji i publikacji wyłonimy 3 zwycięzców, każdy otrzyma paletę drewna kominkowego (1m3).

REGULAMIN KONKURSU „ZRÓB SIĘ NA DRWALA” z 19 czerwca 2023 roku

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „ZRÓB SIĘ NA DRWALA” zwanego dalej „Konkursem”, jest Drewno Opałowe Sp. z o.o. mająca swoją siedzibę w Piecowicach, adres: ul. Sportowa 24, 55-093, posiadająca numer NIP 7010975698 i REGON 385813526, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest przeprowadzany w trakcie XX Dni Gminy Długołęka odbywających się w dniach 24-25 czerwca 2023 roku w Parku Szczodre oraz na stronie internetowej Organizatora dostępnej w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.drewnex24.pl/blog/konkursy/konkurs-drewnexu-zrob-sie-na-drwala (dalej: „Strona Internetowa”), na stronie na Facebooku – serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/drewnex24/ (dalej: „Strona na Facebooku”), na Instagramie - serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://instagram.com/drewnex24.pl?utm_medium=copy_link (dalej: „Strona na Instagramie”). 

3. Strona na Facebooku prowadzona jest na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL: https://www.facebook.com/page_guidelines.php). Strona na Instagramie prowadzona jest na podstawie regulaminu Instagrama (URL: https://help.instagram.com/478745558852511). 

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”), serwisem Instagram dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.instagram.com (dalej: „Instagram”) ani z nimi związany. 

5. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego). 

6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez Uczestnika są informacjami udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § 5, a nie Facebookowi.

Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresami URL:https://www.drewnex24.pl/blog https://www.facebook.com/drewnex24/ i https://instagram.com/drewnex24.pl?utm_medium=copy_link, a hiperłącze do niego jest publikowane przy informacji konkursowej, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.

7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

9. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego. 

10. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową”, "loterią fantową”, "zakładem wzajemnym” ani "loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 847).

§ 2

UCZESTNICY

1. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny. 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:

• jest osobą pełnoletnią lub osobą niepełnoletnią reprezentowaną przez pełnoletniego opiekuna prawnego

• posiada pełną zdolność do czynności prawnych

• spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 3

TERMIN I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 24.06.2023r. o godz. 8:00 i kończy się dnia 25.06.2023 r. o godz. 22:00, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Zadanie konkursowe określone w ust. 3 poniżej. Konkurs zostanie ogłoszony poprzez opublikowanie postu na Stronie na Facebooku przy użyciu funkcjonalności „Status” oraz opublikowanie wpisu na Stronie na Instagramie.

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie Podstawowym są łącznie: wykonanie Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go.

3. Zadanie konkursowe polega na 

- Przyjściu przebranym za drwala na XX Dni Gminy Długołęka odbywające się w dniach 24-25.06.2023 roku w Parku Szczodre. 

- Wykonaniu zdjęcia w powyższym przebraniu i opublikowaniu go w mediach społecznościowych (facebook lub instagram) z hashtagiem #zrobsienadrwalazdrewnexem

Wśród autorów najlepszych kreacji rozlosowane zostaną 3 nagrody rzeczowe w postaci 1 m3 drewna kominkowego na palecie. 

4. Organizator ma prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy podejmują działania sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminami Facebooka i/lub Instagrama, w szczególności Uczestników, którzy: podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka lub Instagrama; podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich; tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram w celu uniknięcia weryfikacji wieku; nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.

5. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ust. 4, bezzwłocznie prześle informację o usunięciu treści Zadania konkursowego albo uniemożliwieniu dostępu do treści Zadania konkursowego do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook, wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną na adres, z którego Uczestnik wysłał Zadanie konkursowe do Organizatora, jak również bezzwłocznie prześle informację o wyłączeniu z Konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook, wiadomości prywatnej na profilu Instagram lub wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną na adres z którego Uczestnik wysłał Zadanie konkursowe do Organizatora. 

§ 4

NAGRODY i LAUREACI

1. Nagrodą w Konkursie (dalej: Nagroda) jest:

- 3 palety drewna kominkowego o wartości 499 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) każdy. 

2. Zadania konkursowe zostaną poddane ocenie przez Komisję konkursową (dalej: Komisja) w składzie 3-osobowym powołaną przez Organizatora. 

3. Nagrodą w Konkursu zostaną wyróżnione trzy osoby, które wykonają zaprezentują najbardziej pomysłowe kreacje i uwiecznią to na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych z hasztagiem #zrobsienadrwalazdrewnexem (dalej: Laureat). 

4. Wyłanianie Laureatów odbędzie się w dniu 28.06.2023 r. do godz. 12:00.

5. Łącznie w Konkursie zostaną wyłonieni 3 Laureaci.

6. Uczestnik może zostać wyłoniony jako Laureat wyłącznie 1 (jeden) raz w czasie trwania Konkursu. 

7. Każdemu Laureatowi przysługuje tyko 1 (jedna) Nagroda.

8. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny.

9. Nagrodę otrzymuje Laureat, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli przed odbiorem Nagrody nastąpiły okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu i w § 7 ust. 4 Regulaminu, wówczas ponownie odpowiednio stosuje się procedurę określoną w ust. 3. 

10. Nie ma możliwości przekazania nagrody innej osobie niż Laureat.

11. Informacje o Laureacie, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska lub pseudonimu (§ 5 ust. 4 Regulaminu), zostaną opublikowana przez Organizatora na Stronie Internetowej, Stronie na Facebooku i Stronie na Instagramie w dniu określonym w ust. 4. 

Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem komunikatora w mediach społecznościowych o wynikach konkursu.

Laureat poda swoje dane celem identyfikacji i które są niezbędne do odbioru nagrody tj.:

• imię i nazwisko, 

• adres zamieszkania,

• adres e-mail, 

• nr telefonu kontaktowy,

• oświadczenie o treści „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Organizatora z przeznaczeniem do wykorzystania tych danych w celach potrzebnych do odebrania przeze mnie Nagrody Głównej w Konkursie. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu. Zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych we wcześniejszym zakresie.”

Przekazanie przez Laureata swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Laureatem w celu wydania Nagrody Głównej. Dane te nie będą wykorzystywane w innych celach. 

Przekazanie Organizatorowi danych, o których mowa w ust. 11 nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne celem dokonania odbioru Nagrody w sposób określony w ust. 1 i 3. Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą przez Laureata prawa do Nagrody.

12. Informacja o Laureacie, któremu została przyznana Nagroda zostanie opublikowana przez Organizatora na Stronie Internetowej, Stronie na Facebooku i Stronie na Instagramie w dniu 28.06.2023 r. o godz. 16:00. Nagroda, o której mowa w ust. 1 zostanie wydana Laureatowi z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nagroda wydana zostanie uwzględniając przepisy skarbowe. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł. Nie podlega więc potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody i nie jest odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. 

13. Nagroda zostanie wysłana kurierem na adres wskazany przez Laureata, lub Laureat jeżeli przekaże taką informację Organizatorowi, będzie mógł odebrać Nagrodę pod adresem Organizatora: ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice. Wydanie Nagrody nastąpi na podstawie protokołu odbioru, a w przypadku dostarczeniu przez kuriera potwierdzeniem jest podpis odbióru przesyłki. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureata w terminie 14 dni własność Nagrody przechodzi na rzecz Organizatora. 

§ 5

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Drewno Opałowe Sp. z o.o., ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice, posiadająca numer NIP 7010975698 i REGON 385813526.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) i ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

3. Z organizatorem można skontaktować się za pomocą:

• poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice,

• poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: media@grupadrewnex.pl

4. W ramach Konkursu Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym także niezbędne na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie.

5. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz wizerunku Laureata, wydania Nagrody, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane podstawy prawne: 

• w celu uczestnictwa w Konkursie i realizacji jego warunków (podstawa art. 6.1.a RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda),

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Organizatora jako administratora danych osobowych)

• w wewnętrznych celach administracyjnych, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Organizatora jako administratora danych osobowych),

• w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych uczestnictwem Uczestnika w organizowanym Konkursie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Organizatora jako administratora danych osobowych)

• w celu archiwalnym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Organizatora jako administratora danych osobowych),

• w celu przedstawienia przez Organizatora produktów oferowanych w ramach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do potencjalnych potrzeb, a także przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną (podstawa art. 6.1.a RODO – dobrowolna zgoda, o ile zostanie wyrażona).

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu oraz po jego upływie do celów rozpatrywania reklamacji Uczestników i zgłoszonych roszczeń – przez okres 10 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z realizowanego Konkursu. Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu odwołania zgody. 

9. W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, które Organizator realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – można tego dokonać elektronicznie (mailowo) lub papierowo. W takim przypadku Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe Uczestnika, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Uczestnika istnieją dla Organizatora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Uczestnika, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, jak również podwykonawcom Organizatora (podmioty przetwarzające) z zakresu obsługi prawnej, księgowej i informatycznej.

11. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Uczestnikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia do Organizatora sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

12. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w każdej chwili. Wniesienie sprzeciwu przez Uczestnika skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych.

13. W stosunku do Organizatora Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

14. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego imienia i nazwiska lub pseudonimu (jeśli się takim posługuje w swoim Profilu) oraz zdjęcia z wizerunkiem na Stronie Internetowej, Stronie na Facebooku i Stronie na Instagramie w zakresie związanym z organizacją Konkursu. Treść powyższej zgody jest następująca: 

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz zdjęcia z wizerunkiem na stronie internetowej dostępnej w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.drewnex24.pl/blog, na stronie na Facebooku – serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/drewnex24/, na Instagramie - serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.instagram.com/drewnex24/ przez Organizatora lub inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji konkursu „ZRÓB SIĘ NA DRWALA”, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją ww. konkursu, w tym opublikowania informacji o Laureacie, wydania Nagrody oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. Zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych we wcześniejszym zakresie.”.

§ 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnik ma prawo zgłoszenia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu określonego w § 3 ust. 1 Regulaminu. Datę zgłoszenia reklamacji jest data jej wpływu do Organizatora na adres: Drewno Opałowe Sp. z o.o., ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice .

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać następujące dane: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego oraz wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego i opis okoliczności uzasadniających reklamację, a także oświadczenie reklamującego o następującej treści:

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) w celach potrzebnych do rozpatrzenia mojego zgłoszenia reklamacyjnego oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. Zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych we wcześniejszym zakresie.”.

3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w ust. 1 z dopiskiem na kopercie: KONKURSU „ZRÓB SIĘ NA DRWALA”, REKLAMACJA.

4. Organizator rozpoznaje zgłoszone zgodnie z ust. 1 i 2 reklamacje w terminie 21 dni od daty ich otrzymania. Osoba zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu za pośrednictwem listu poleconego wysłanego w powyższym terminie.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w sieci Internet pod adresami URL: http://www.drewnex24.pl/blog, https://www.facebook.com/drewnex24/ i https://www.instagram.com/drewnex24.

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Zastrzega się, że uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenieść na inne osoby.

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz skutkuje utratą prawa do Nagrody, choćby Uczestnik spełnił inne warunki przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku trwania stanu klęski żywiołowej i/lub pandemii termin realizacji Konkursu oraz termin i miejsce wydania Nagrody Głównej może ulec zmianie, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.06.2023 r. 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY

KONKURSU „ZRÓB SIĘ NA DRWALA”,

................................................. [miejsce] w dniu ...........................................

Strona przekazująca: 

Drewno Opałowe Sp. z o.o. 

ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice, posiadający numer NIP 7010975698 i REGON 385813526 

Strona odbierająca - laureat:

……………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko

……………………………………………………….……………………

adres zamieszkania

…………………………………………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………………………………………….

Organizator przekazuje, a Laureat niniejszym kwituje odbiór nagrody w postaci 1m3 drewna kominkowego na palecie, o wartości 499 zł. 

OŚWIADCZENIE osoby dokonującej odbioru nagrody:

Niniejszym oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki Konkursu organizowanego przez Drewno Opałowe Sp. z o.o.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz zdjęcia z wizerunkiem na stronie internetowej dostępnej w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.drewnex24.pl/blog, na stronie na Facebooku – serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/drewnex24/, na Instagramie - serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.instagram.com/drewnex24/ przez Organizatora lub inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji konkursu „ZRÓB SIĘ NA DRWALA”,, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją ww. konkursu, w tym opublikowania informacji o Laureacie, wydania Nagrody Głównej oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. Zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych we wcześniejszym zakresie.”.

Zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych we wcześniejszym zakresie. Przysługuje mi także prawo wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych. Skutkiem wniesienia przeze mnie sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.

Miejscowość……………………….., data: 

..................................................... .....................................................

Czytelny podpis - Laureat Czytelny podpis – Organizator