Regulamin

  Regulamin sklepu

  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy działający pod adresem www.drewnex24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Drewno Opałowe sp. z o.o. z siedzibą w Piecowicach, ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000834420, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadającą NIP: 7010975698, REGON: 385813526, adres poczty elektronicznej: sklep@drewnex24.pl, nr telefonu kontaktowego: 717502525, 505901070.

  2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.drewnex24.pl, zwanym dalej "Sklepem".

  3. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz na terenie krajów Unii Europejskiej. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.drewnex24.pl (sklep internetowy).

  4. Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

  • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
  • Sprzedawca - Drewno Opałowe sp. z o.o. z siedzibą w Piecowicach, ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000834420, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadająca NIP: 7010975698, REGON: 385813526;
  • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
  • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
  • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.drewnex24.pl;
  • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu;
  • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
  • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  • Produkt/Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  5. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w walucie PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

  6. Zawartość Sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  7. Sprzedawca daje gwarancję ceny, co oznacza, że cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta jest wiążąca dla stron transakcji do momentu jej zakończenia.

  8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu czy też wycofania dowolnego produktu oraz prowadzenia akcji promocyjnych na stronach Sklepu i wprowadzania w nich zmian w dowolnym czasie.

  § 2. Składanie i realizacja zamówień

  9. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet poprzez formularz zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach zamówienie można złożyć e – mailem lub telefonicznie.

  10. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana  wiadomość e-mail informująca, iż zamówienie dotarło do Sklepu.
  Do zawarcia umowy sprzedaży między zamawiającym Klientem a Sklepem dochodzi po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta zgodnie z niniejszym regulaminem za pośrednictwem formularza zamówienia i w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

  11. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

  12. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia i odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku,  gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe lub w przypadku braku możliwości dokonania autoryzacji zamówienia.

  13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje wtedy decyzje o sposobie jego realizacji poprzez częściową realizację lub anulowanie całości zamówienia.

  14. Sprzedawca zastrzega, że około 5 % drewna dostarczonego w wykonaniu zamówienia może być innego gatunku niż zamówione oraz o około 3 % może się różnić metraż dostarczonego drewna w stosunku do zamówionego, w zależności jak się to drewno ułoży podczas załadunku. Rozbieżności te nie będą miały wpływu na cenę zamówienia. 

  14a. Drewno z usługą suszenia w cenie: jest to drewno w zamówionym przez Klienta gatunku, które przed dostawą poddane zostaje procesowi suszenia komorowego. Dzięki procesowi suszenia komorowego osiągana jest wilgotność ok. 20 %. Proces suszenia komorowego ze względów technologicznych prowadzić może do ubytku objętości drewna, nie większej jednak niż 10 % objętości drewna mokrego. 

  15. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

  16. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwie terminie, tj. do 20 dni roboczych od dnia otrzymania przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu lub potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu.

  17. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych produktów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego Klienta poprzez dostarczyciela przesyłek.

  18. Wraz z produktem Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon fiskalny, wedle życzenia. Przy czym Klient powinien wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia, czy chce otrzymać fakturę VAT, czy paragon fiskalny.  

  19. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia przed wysyłką produktów, informując o tym Sklep telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

  20. Zamówienia potwierdzone do realizacji i wysłane nie mogą być anulowane.

  § 3. Koszty przesyłki 

  21. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz na terenie krajów Unii Europejskiej.

  22. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

  23. Koszt dostawy zostaje naliczony po dodaniu produktu do koszyka i podaniu miejsca dostawy w dalszym kroku zamówienia.  

  24. Koszt dostawy obliczony zostanie w przedziale 2,00-3,50 zł/km w przeliczeniu przejazdu w dwie strony. Wysokość uzależniona jest od wielkości zamówienia i odległości. 

  § 4. Formy płatności

  25. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży – zamówienia:

  • płatność gotówką w momencie odbioru zamówionych produktów przez Klienta;
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  26. Dane do przelewu będą wysyłane wiadomością e-mail po wypełnieniu formularza zamówienia.

  27. W sytuacji, gdy Klient wybierze formę płatności „przelew na konto” jest zobowiązany do dokonania opłaty / przelewu za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty jego złożenia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.

  28. Istnieje możliwość płatności przelewem za pośrednictwem panelu transakcyjnego Przelewy24 oraz kartami płatniczymi. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.

  § 5. Zwroty

  28. Konsument, który zawarł umowę  na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), może odstąpić od Umowy sprzedaży towaru kupionego w Sklepie bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Warunkiem jest, aby zwracany towar nie nosił śladów użytkowania, był kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. 

  29. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

  30. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  31. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. 

  32. Przed dokonaniem zwrotu Konsument powinien zgłosić ten fakt do Sklepu. Jeżeli jest to niezbędne, Sklep przygotowuje dokument zwrotu oraz fakturę korygującą, które przekaże do Konsumenta w wiadomości e-mail i które to dokumenty Konsument odsyła następnie wraz ze zwracanym towarem.

  33. Zwracany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu wraz z fakturą zakupu oraz wypełnionym dokumentem zwrotu towaru zawierającym informację o odstąpieniu od umowy. Kwota równa cenie towaru zostanie zwrócona w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. W tym terminie Sprzedawca zwróci także Konsumentowi koszt dostawy zwracanego produktu do Konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi i bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi konsument, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

  34. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  35. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  36. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  37. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych "za pobraniem".

  38. W przypadku bezzasadnego odesłania towaru, zamawiający otrzyma zwrot towaru po opłaceniu kosztów ponownej przesyłki zgodnych z § 3 niniejszego regulaminu.

  39. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), oraz dodatkowo dostępny jest w § 9 niniejszego regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

  40. Zawarte w niniejszym § 5 regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio nie związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  § 6. Reklamacje

  41. Zamawiający Klient powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. Informacja taka powinna trafić do Sklepu w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania przesyłki.

  42. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w formie pisemnej wysłanej na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu i wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 14 niniejszego regulaminu.

  43. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup wraz z własnym opisem wady produktu z nagłówkiem 'reklamacja' oraz danymi kontaktowymi.

  44. Reklamacji nie podlegają wady powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (złe magazynowanie, pomyłka w zamawianych produktach )

  45. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem, a o jej wyniku Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony zgodnie z podanymi przez Klienta danymi kontaktowymi. W przypadku uznania reklamacji zamawiający otrzymuje towar wolny od wad, który zostanie dostarczony na koszt Sklepu. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzyma zwrot równowartość ceny towaru. Warunkiem dokonania zwrotu jest nadesłanie zwracanego towaru wraz z podpisanym dokumentem zwrotu towaru oraz fakturą zakupu towaru (w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub podpisaną przez zamawiającego fakturą korygującą dokumentującą zwrot towaru, wysłaną uprzednio przez Sklep (w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia).

  § 7.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

  46. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  47. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl, adres: Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  48. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  49. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php i https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

  § 8. Postanowienia końcowe

  50. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu drewnex24.pl.  Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  51. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

  52. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, ewentualnej reklamacji i zwrotu towaru oraz będą one przetwarzane w tych celach, jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

  53.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być: 

  • Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu dostawy na zlecenie Administratora;
  • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym;
  • podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi prawnej, księgowej i informatycznej.

  54. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora przez okres realizacji zamówienia oraz po jego upływie w celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – przez okres 10 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z realizowanego zamówienia. 

  55. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

  56. Zamawiający przystępując do składania zamówienie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, który staje się integralną częścią Umowy sprzedaży.

  57. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.drewnex24.pl

  58. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm).

  § 9. Wzór formularza odstąpienia od umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  - Adresat:

  Drewno Opałowe sp. z o.o.
  ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice
  adres e-mail: ……sklep@drewnex24.pl…………..

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  – Adres konsumenta(-ów)

  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  – Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.